Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. promoval na fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v roku 2013, kde po dosiahnutí magisterského stupňa kontinuálne pokračoval na doktorandskom štúdiu v odbore trestné právo, ktoré ukončil v roku 2016 obhájením dizertačnej práce so zameraním na kontradiktórnosť v trestnom konaní. V priebehu štúdia na fakulte práva absolvoval tiež inžinierske štúdium v odbore riadenie bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva, kde v roku 2017 promoval a obhájil diplomovú prácu zameranú na problematiku prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb.

Vo svojej praxi sa venuje najmä trestno-právnej agende, obhajobe, rodinnými vecami, ako i bežnými občianskymi spormi a zmluvnej dokumentácii, vrátane zakladanie obchodných spoločností.

Počas doktorandského štúdia vystupoval na viacerých vedeckých konferenciách, publikoval viaceré odborné výstupy, viedol semináre a prednášal trestné právo. 

Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory od roku 2021.