Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. promoval na fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v roku 2013, kde po dosiahnutí magisterského stupňa kontinuálne pokračoval na doktorandskom štúdiu v odbore trestné právo, ktoré ukončil v roku 2016 obhájením dizertačnej práce so zameraním na kontradiktórnosť v trestnom konaní. V priebehu štúdia na fakulte práva absolvoval tiež inžinierske štúdium v odbore riadenie bezpečnostných systémov na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva, kde v roku 2017 promoval a obhájil diplomovú prácu zameranú na problematiku prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb.

Vo svojej praxi sa venuje najmä trestno-právnej agende, obhajobe, rodinným veciam, ako i bežným občianskym sporom a zmluvnej dokumentácii, vrátane zakladania obchodných spoločností.

Počas doktorandského štúdia vystupoval na viacerých vedeckých konferenciách, publikoval viaceré odborné výstupy, viedol semináre a prednášal trestné právo. V súčasnosti vyučuje a prednáša na vysokej škole. 

Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. sa venuje aj publikovaniu videí na Youtube, kde ho nájdete na adrese:

https://www.youtube.com/channel/UCU8LksVsMH506iawJpxzFUw

Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD.