Trestné právo

• obhajoba obvinených v trestných konaniach • zastupovanie poškodených, zúčastnených osôb v trestných konaniach • právna pomoc svedkom v trestných konaniach

Občianske právo

• rozvody • vymáhanie náhrady škody • vymáhanie pohľadávok • zastupovanie v civilnom konaní • vypracovanie zmlúv • vlastnícke právo

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností (založenie, zmena, zrušenie)
 • záväzkové právo (zmluvná agenda)
 • vykonávanie právneho auditu (due diligence) v nadobúdaných spoločnostiach
 • vymáhanie pohľadávok
 • komplexné poradenstvo v obchodných vzťahoch
 • zastupovanie v konaní pred súdmi

Pracovné právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • právne poradenstvo súvisiace so skončením pracovného pomeru (poradenstvo zamestnávateľom, ako aj zamestnancom)
 • príprava zmlúv vyplývajúcich zo Zákonníka práce
 • zastupovanie v konaní pred súdmi

Správne právo

 • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku vrátane zastupovania v konaní o priestupkoch, katastrálnom konaní, stavebnom konaní
 • vypracovanie podaní podľa požiadavky klienta
 • zastupovanie v konaní pred súdmi

Rodinné právo

 • vypracovanie dokumentov v konaní o rozvod
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • príprava rodičovských dohôd
 • konanie o nariadenie neodkladného opatrenia
 • zastupovanie v konaní pred súdmi