Právne služby

Trestné právo

Trestné právo

 • Obhajoba obvinených v trestnom konaní.
 • Zastupovanie poškodených v trestných konaniach, zúčastnených osôb v trestných konaniach.
 • Právna pomoc svedkom v trestných konaniach.
 • Vypracovanie návrhov, žiadostí, trestných oznámení a iných podnetov v trestných konaniach.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Občianske právo

Občianske právo

 • Rozvody
 • Vymáhanie náhrady škody.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Zastupovanie v civilnom konaní.
 • Vypracovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nehnuteľnosti, motorové vozidlá, hnuteľné veci, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke, ..)
 • Vlastnícke právo.
 • Zastupovanie v dedičskom konaní.
Ptrebujem advokáta

Obchodné právo

Obchodné právo

 • Právo obchodných spoločností (založenie, zmena, zrušenie).
 • Záväzkové právo (zmluvná agenda).
 • Vykonávanie právneho auditu (due diligence) v nadobúdaných spoločnostiach.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Komplexné poradenstvo v obchodných vzťahoch.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Pracovné právo

Pracovné právo

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva.
 • Právne poradenstvo súvisiace so skončením pracovného pomeru (poradenstvo zamestnávateľom, ako aj zamestnancom).
 • Príprava zmlúv vyplývajúcich zo Zákonníka práce.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Správne právo

Správne právo

 • Zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku vrátane zastupovania v konaní o priestupkoch, katastrálnom konaní, stavebnom konaní.
 • Vypracovanie podaní podľa požiadavky klienta.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Rodinné právo

Rodinné právo

 • Vypracovanie dokumentov v konaní o rozvod.
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom.
 • Príprava rodičovských dohôd.
 • Konanie o nariadenie neodkladného opatrenia.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Potrebujete advokáta?

Nečakajte! Kontaktujte ma ešte dnes a získajte spoľahlivé právne služby prispôsobené vašim potrebám.
Osobný prístup a dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality, ktorú potrebujete.