Právne služby

Trestné právo

Trestné právo

 • Obhajoba obvinených v trestnom konaní.
 • Zastupovanie poškodených v trestných konaniach, zúčastnených osôb v trestných konaniach.
 • Právna pomoc svedkom v trestných konaniach.
 • Vypracovanie návrhov, žiadostí, trestných oznámení a iných podnetov v trestných konaniach.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Občianske právo

Občianske právo

 • Rozvody
 • Vymáhanie náhrady škody.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Zastupovanie v civilnom konaní.
 • Vypracovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nehnuteľnosti, motorové vozidlá, hnuteľné veci, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke, ..)
 • Vlastnícke právo.
 • Zastupovanie v dedičskom konaní.
Ptrebujem advokáta

Obchodné právo

Obchodné právo

 • Právo obchodných spoločností (založenie, zmena, zrušenie).
 • Záväzkové právo (zmluvná agenda).
 • Vykonávanie právneho auditu (due diligence) v nadobúdaných spoločnostiach.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Komplexné poradenstvo v obchodných vzťahoch.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Pracovné právo

Pracovné právo

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva.
 • Právne poradenstvo súvisiace so skončením pracovného pomeru (poradenstvo zamestnávateľom, ako aj zamestnancom).
 • Príprava zmlúv vyplývajúcich zo Zákonníka práce.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Správne právo

Správne právo

 • Zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku vrátane zastupovania v konaní o priestupkoch, katastrálnom konaní, stavebnom konaní.
 • Vypracovanie podaní podľa požiadavky klienta.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Rodinné právo

Rodinné právo

 • Vypracovanie dokumentov v konaní o rozvod.
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom.
 • Príprava rodičovských dohôd.
 • Konanie o nariadenie neodkladného opatrenia.
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi.
Potrebujem advokáta

Prečo je dôležité nechať sa zastúpiť advokátom?

Každý právny problém a následné súdne konanie je svojím obsahom odlišné, individuálne, no pri každom z nich jeho účastníkom zákon priznáva práva a povinnosti, ktorých poznanie je pre tohto konkrétneho človeka veľmi dôležité, pretože vopred vie, čo môže žiadať, načo má nárok, čo naopak nesmie a čoho by sa mal zdržať.

Veľakrát sa stáva, že sa ľudia spoľahnú sami na seba a odhodlajú sa podstúpiť napr. rozvodové konanie, konanie o úprave rodičovských práv a povinností, konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, konanie o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dedičské konanie, konanie týkajúce sa sporov pri podnikaní, pracovnoprávne spory, konanie o zaplatenie dlžnej sumy, konanie o ochrane osobnosti a náhrade nemajetkovej ujmy, konanie o náhrade škody, susedské spory, konanie o vydedení, konanie ktorým súd ukladá povinnosti, prípadne zakazuje činnosť inému, či akékoľvek správne konanie alebo správne súdne konanie, bez advokáta. Následne sami sformulujú žalobné návrhy, vyjadrenia adresované súdu, alebo sa bez právneho zastúpenia zúčastnia pojednávania, a keď má súd k dispozícií dostatočné množstvo dôkazov, ukončí dokazovanie a vo veci rozhodne. Následne, keď sa tento človek, ktorý sa nedal zastúpiť advokátom dozvie o ďalšom postupe, prípadne mu napadne niečo, čo by chcel ešte vysvetliť, je nemilo prekvapený, že je už neskoro a niektoré z jeho práv si už v tomto konaní uplatniť nemôže, čo by sa nemuselo stať, ak by bol právne zastúpený a advokát ho o všetkom vopred poučil. Advokát vie svojim klientom odporučiť, aké dôkazy je vhodné súdu predložiť, čo je relevantné a naopak, čo je zbytočné. Advokát vie klientov zastúpiť na úkonoch, kde nie je ich prítomnosť potrebná, preto si nemusia napríklad v prácu vziať dovolenku a môžu všetko nechať na advokáta, ktorý sa úkonov zúčastní namiesto nich. Advokát vám vie prostredníctvom elektronickej schránky podávať listiny a dôkazné materiály priamo súdu bez zdĺhavého poštového doručovania. Advokát Vám vie sformulovať podania, žiadosti, návrhy na doplnenie dokazovania a vyjadrenie k vyjadreniam druhej strany sporu.

Ľudia spočiatku nemajú dôveru voči advokátom a čo je problém takmer v každom prípade, je strach z platenia za poskytnuté právne služby. Seriózny advokát sa s Vami vždy vie dohodnúť na forme a výške odmeny tak, aby Vám to vyhovovalo a čo je vo vašich možnostiach. Seriózny advokát vie pochopiť ťažkú situáciu klienta a podľa zložitosti prípadu vie upraviť výšku odmeny, ktorú od Vás bude požadovať. Podstatným ostáva sa vopred dohodnúť, pričom táto dohoda závisí od vás.

Každé konanie je svojím spôsobom zložitým procesom, ktorému rozumie odborník z praxe a pokiaľ chcete mať istotu v tom, čo sa okolo Vás deje a čo sa diať môže, je nanajvýš aj v rámci vlastného záujmu a ochrany svojich práv obrátiť sa na advokáta, s ktorým si viete prípad prejsť a on vám navrhne možnosti, s ktorými súhlasiť môžete aj nemusíte. Ak by Vám postup, ktorý advokát navrhol, nevyhovoval, máte vždy možnosť osloviť iného advokáta.

Odporúčame však každému, aby ešte predtým ako ho začne naša advokátska kancelária zastupovať, aby na prípadnej konzultácii s advokátom vždy prezentoval skutočnosti tak, ako sa stali. Pokiaľ aj skúsený advokát nepozná pravdu od svojho klienta, ktorý mu niečo zámerne zatají, môžu byť aj jeho inak dômyselne premyslené kroky zmarené a Vaše práva tým podstatne obmedzené.

Prečo je dôležité nechať sa zastúpiť v konaní o rozvode manželstva?

Rozvodové konanie je svojím obsahom odlišné od klasického občianskeho sporu, ktorý zväčša začína síce tiež podaním žaloby na súd, no v prípade manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, ide o ďalšie konanie o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom do rozvodu, prípadne môže aj po rozvode dôjsť opäť k zmene životnej situácie už rozvedených rodičov a je potrebné požiadať súd o rozhodnutie o úprave rodičovských práv a povinnostiach k maloletým deťom. Pokiaľ bývalí manželia nadobudli majetok, ktorý je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vynára sa otázka, akým spôsobom je najjednoduchšie a najefektívnejšie tento majetok po rozvode vyporiadať. Každému z manželov a rodičov, deťom alebo aj zástupcovi maloletého zákon priznáva práva a povinnosti, ktorých poznanie je pre tohto konkrétneho človeka veľmi dôležité, pretože vopred vie, čo môže žiadať, načo má nárok, čo naopak nesmie a čoho by sa mal zdržať.

Veľakrát sa stáva, že sa ľudia spoľahnú sami na seba a odhodlajú sa podstúpiť rozvodové konanie a konanie o úprave rodičovských práv a povinností, prípadne konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov bez advokáta. Následne sami sformulujú vyjadrenia adresované súdu, alebo sa bez právneho zastúpenia zúčastnia pojednávania, a keď má súd k dispozícií dostatočné množstvo dôkazov, ukončí dokazovanie a vo veci rozhodne. Následne, keď sa tento človek, ktorý sa nedal zastúpiť advokátom dozvie o ďalšom postupe, prípadne mu napadne niečo, čo by chcel ešte vysvetliť, je nemilo prekvapený, že je už neskoro a niektoré z jeho práv si už v tomto konaní uplatniť nemôže, čo by sa nemuselo stať, ak by bol právne zastúpený a advokát ho o všetkom vopred poučil. Advokát vie svojim klientom odporučiť, aké dôkazy je vhodné súdu predložiť, čo je relevantné a naopak, čo je zbytočné. Advokát vie klientov zastúpiť na úkonoch, kde nie je ich prítomnosť potrebná, preto si nemusia napríklad v prácu vziať dovolenku a môžu všetko nechať na advokáta, ktorý sa úkonov zúčastní namiesto nich. Advokát Vám vie prostredníctvom elektronickej schránky podávať listiny a dôkazné materiály priamo súdu bez zdĺhavého poštového doručovania. Advokát Vám vie sformulovať podania, žiadosti, návrhy na doplnenie dokazovania a vyjadrenie k vyjadreniam druhej strany sporu.

Ľudia spočiatku nemajú dôveru voči advokátom a čo je problém takmer v každom prípade, je strach z platenia za poskytnuté právne služby. Seriózny advokát sa s Vami vždy vie dohodnúť na forme a výške odmeny tak, aby Vám to vyhovovalo a čo je vo vašich možnostiach. Seriózny advokát vie pochopiť ťažkú situáciu klienta a podľa zložitosti prípadu vie upraviť výšku odmeny, ktorú od Vás bude požadovať. Podstatným ostáva sa vopred dohodnúť, pričom táto dohoda závisí od Vás.

Trestné konanie je svojím spôsobom zložitým procesom, ktorému rozumie odborník z praxe a pokiaľ chcete mať istotu v tom, čo sa okolo Vás deje a čo sa diať môže, je nanajvýš aj v rámci vlastného záujmu a ochrany svojich práv obrátiť sa na advokáta, s ktorým si viete prípad prejsť a on Vám navrhne možnosti, s ktorými súhlasiť môžete aj nemusíte. Ak by Vám postup, ktorý advokát navrhol, nevyhovoval, máte vždy možnosť osloviť iného advokáta.

Odporúčame však každému, aby ešte predtým ako ho začne naša advokátska kancelária zastupovať, aby na prípadnej konzultácii s advokátom vždy prezentoval skutočnosti tak, ako sa stali. Pokiaľ aj skúsený advokát nepozná pravdu od svojho klienta, ktorý mu niečo zámerne zatají, môžu byť aj jeho inak dômyselne premyslené kroky zmarené a Vaše práva tým podstatne obmedzené. Pri tomto type súdneho konania je predovšetkým potrebné vždy myslieť na maloleté deti a čo je v ich záujme, nie presadzovať iba záujmy rodičov, ktorí sa len zriedka vedia dohodnúť na ich ďalšej výchove. Advokát Vám vie aj v tomto prípade ponúknuť právne služby, ktoré môžu mať pozitívny výsledok aj v podobe dohody rodičov, v ktorej si viete určiť pravidlá a nemusíte podstupovať klasický súdny spor.

Prečo je dôležité nechať sa zastúpiť v trestnom konaní?

Trestné konanie je svojím procesom celkom odlišné od klasického občianskeho sporu, ktorý zväčša začína podaním žaloby na súd.

V trestnom konaní môžete vystupovať ako podozrivý zo spáchania trestného činu, prípadne obvinený, pokiaľ voči Vám už orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenie, alebo môžete vystupovať ako svedok, poškodený alebo môžete zastupovať iný subjekt, s ktorým orgány činné v trestnom konaní a súd v priebehu trestného konania spolupracuje.

Mnoho ľudí sa spočiatku zľakne, keď ich polícia kontaktuje alebo predvolá na výsluch, na podanie vysvetlenia, prípadne neskôr súd na hlavné pojednávanie, kde každému z týchto osôb zákon priznáva práva a povinnosti, teda čo môžu a čo naopak nesmú robiť, aby nepriťažili sebe alebo neskomplikovali trestný proces.

Každému subjektu, ktorý vystupuje v trestnom konaní zákon priznáva práva a povinnosti, ktorých poznanie je pre tohto konkrétneho človeka veľmi dôležité, pretože vopred vie, čo môže žiadať, načo má nárok, čo naopak nesmie a čoho by sa mal zdržať.

Veľakrát sa stáva, že sa ľudia spoľahnú sami na seba a odhodlajú sa podstúpiť trestný proces bez advokáta. Následne sa zúčastnia vyšetrovacích úkonov, ako napríklad výsluchov, rekognícií, či iných úkonov, a keď majú orgány činné v trestnom konaní k dispozícií dostatočné množstvo dôkazov o spáchaní trestného činu, pre ktorý sa toto trestné konanie vedie, ukončia vyšetrovanie. Následne, keď sa tento človek, ktorý sa nedal zastúpiť advokátom dozvie o ďalšom postupe, prípadne mu napadne niečo, čo by chcel ešte vysvetliť, alebo by si chcel uplatniť náhradu škody, je nemilo prekvapený, že je už neskoro a niektoré z jeho práv si už v tomto trestnom konaní uplatniť nemôže, čo by sa nemuselo stať, ak by bol právne zastúpený a advokát ho o všetkom vopred poučil. Advokát vie svojim klientom odporučiť, aké dôkazy je vhodné orgánom činným v trestnom konaní predložiť, čo je relevantné a naopak, čo je zbytočné. Advokát vie klientov zastúpiť na úkonoch, kde nie je ich prítomnosť potrebná, preto si nemusia napríklad v prácu vziať dovolenku a môžu všetko nechať na advokáta, ktorý sa vyšetrovacích úkonov zúčastní namiesto nich.

Ľudia spočiatku nemajú dôveru voči advokátom a čo je problém takmer v každom prípade, je strach z platenia za poskytnuté právne služby. Seriózny advokát sa s Vami vždy vie dohodnúť na forme a výške odmeny tak, aby Vám to vyhovovalo a čo je vo Vašich možnostiach. Seriózny advokát vie pochopiť ťažkú situáciu klienta a podľa zložitosti prípadu vie upraviť výšku odmeny, ktorú od Vás bude požadovať. Podstatným ostáva sa vopred dohodnúť, pričom táto dohoda závisí od Vás.

Trestné konanie je svojím spôsobom zložitým procesom, ktorému rozumie odborník z praxe a pokiaľ chcete mať istotu v tom, čo sa okolo Vás deje a čo sa diať môže, je nanajvýš aj v rámci vlastného záujmu a ochrany svojich práv obrátiť sa na advokáta, s ktorým si viete prípad prejsť a on Vám navrhne možnosti, s ktorými súhlasiť môžete aj nemusíte. Ak by Vám postup, ktorý advokát navrhol, nevyhovoval, máte vždy možnosť osloviť iného advokáta.

Odporúčame však každému, aby ešte predtým ako ho začne naša advokátska kancelária zastupovať, aby na prípadnej konzultácii s advokátom vždy prezentoval skutočnosti tak, ako sa stali. Pokiaľ aj skúsený advokát nepozná pravdu od svojho klienta, ktorý mu niečo zámerne zatají, môžu byť aj jeho inak dômyselne premyslené kroky zmarené a vaše práva tým podstatne obmedzené.

Prečo je dôležité nechať vypracovať, skontrolovať a pripomienkovať právne dokumenty (napr. zmluvy, žiadosti, žaloby…) advokátom?

Každá zmluva, podanie, žiadosť, sťažnosť, obchodnoprávna dokumentácia, oznámenie je odlišné od iného, je niečím špecifické, individuálne a jeho obsah závisí od požiadaviek konkrétneho klienta.

Veľakrát sa stáva, že sa ľudia spoľahnú sami na seba a odhodlajú sa sami vypracovať, skontrolovať alebo pripomienkovať zmluvu, ktorú si buď nájdu ako vzor väčšinou na internete, prípadne ide o zmluvu, ktorú im dá niekto k podpisu. Mnoho ľudí si neuvedomuje, aké dôležité je porozumenie právneho textu, ktorému laik nerozumie v takej miere, aby mohol jednoznačne vedieť, čo nastane, ak dôjde k podpisu zmluvy, ktorá je preňho nevýhodná. Následne je tento účastník zmluvy nemilo prekvapený, keď dôjde z jeho strany k porušeniu zmluvy, prípadne si druhá strana nárokuje od neho niečo, čo môže vyplývať zo zmluvy, no predtým ho na to nikto neupozornil a tento právny dokument podpísal, teda súhlasil s jeho obsahom a je ním viazaný. Veľakrát sa na nás obracajú klienti, ktorí sa podobnej chyby v minulosti dopustili a snažia sa problém riešiť až v štádiu, kedy druhá strana iniciovala konanie na súde, kde sa domáha nárokov, ktoré mu z tejto zmluvy vyplývajú. Až vtedy dotyčný pochopí, že pokiaľ by sa vopred informoval a nechal si poradiť od odborníka z praxe, k tejto chybe by nemuselo dôjsť. Ide skôr o preventívnu úlohu, ktorá si rozhodne zaslúži, aby sa jej zhostil advokát, ktorý prichádza s právnym textom denno-denne do styku, vie tento text zanalyzovať, porovnať so znením zákona a vie navrhnúť možnosti, ktoré zákon nezakazuje, o čom mnohokrát dotyční klienti nevedia.

Advokát Vám vie pomôcť pri mimosúdnom riešení predmetnej situácie, pri vypracovaní dokumentov potrebných pri podnikaní, navrhnúť obsah zmluvy, opraviť ju, skontrolovať a navrhnúť iné možnosti, prípadne Vám vie odporučiť, aké dôkazy je vhodné súdu predložiť, čo je relevantné a naopak, čo je zbytočné. Advokát vie klientov zastúpiť na úkonoch, kde nie je ich prítomnosť potrebná, preto si nemusia napríklad v prácu vziať dovolenku a môžu všetko nechať na advokáta, ktorý sa úkonov zúčastní namiesto nich. Advokát Vám vie prostredníctvom elektronickej schránky podávať listiny a dôkazné materiály priamo súdu bez zdĺhavého poštového doručovania. Advokát Vám vie sformulovať podania, žiadosti, návrhy na doplnenie dokazovania a vyjadrenie k vyjadreniam druhej strany sporu.

Ľudia spočiatku nemajú dôveru voči advokátom a čo je problém takmer v každom prípade, je strach z platenia za poskytnuté právne služby. Seriózny advokát sa s Vami vždy vie dohodnúť na forme a výške odmeny tak, aby Vám to vyhovovalo a čo je vo vašich možnostiach. Seriózny advokát vie pochopiť ťažkú situáciu klienta a podľa zložitosti prípadu vie upraviť výšku odmeny, ktorú od Vás bude požadovať. Podstatným ostáva sa vopred dohodnúť, pričom táto dohoda závisí od Vás.

Pokiaľ chcete mať istotu v tom, čo sa okolo Vás deje a čo sa diať môže, je nanajvýš aj v rámci vlastného záujmu a ochrany svojich práv obrátiť sa na advokáta, s ktorým si viete takéto právne dokumenty prejsť a on Vám navrhne možnosti, s ktorými súhlasiť môžete aj nemusíte. Ak by Vám postup, ktorý advokát navrhol, nevyhovoval, máte vždy možnosť osloviť iného advokáta.

Odporúčame však každému, aby ešte predtým ako ho začne naša advokátska kancelária zastupovať, aby na prípadnej konzultácii s advokátom vždy prezentoval skutočnosti, ktoré sú dôsledkom nedodržania zmluvných podmienok tak, ako sa v skutočnosti stali. Pokiaľ aj skúsený advokát nepozná pravdu od svojho klienta, ktorý mu niečo zámerne zatají, môžu byť aj jeho inak dômyselne premyslené kroky zmarené a vaše práva tým podstatne obmedzené.

Pokiaľ budete mať záujem o seriózny prístup z našej strany a situáciu nebudete chcieť zvládnuť sami, pokojne sa na nás obráťte. Radi Vám pomôžeme.

Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD., advokát

Našim klientom poskytujeme právne služby a právne poradenstvo aj vo forme paušálu/predplatného. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Potrebujete advokáta?

Nečakajte! Kontaktujte ma ešte dnes a získajte spoľahlivé právne služby prispôsobené vašim potrebám.
Osobný prístup a dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality, ktorú potrebujete.