Publikačná činnosť

K niektorým oprávneniam obhajcu v súvislosti so zásadou kontradiktórnosti trestného konania.

In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : (zborník príspevkov). Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014. ISBN 9788080546014 ; 9788080546007 (online). – str. 185-190.

Mravnostná kriminalita a internet.

MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA AKO SPOLOČENSKÝ FENOMÉN A MOŽNOSTI JEJ KONTROLY, ISBN 978 – 80 – 8054 – 647 – 2 EAN 9788080546472, Zborník z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie, 2015, str. 154 – 160.

Obete kyberšikany = Victims of cybercrime.

Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. – Bratislava:    IRIS, 2015. – ISBN 9788089726455. – str. 236-243 [CD-ROM].

Osobnosť páchateľa násilných trestných činov.

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. – Ostrava : Key Pub. ; Brno : V koedícií s The European Society for History of law, 2015. – ISBN 9788074182488. – Kap. III./2, str. 295-303.

Osobnosť páchateľa sexuálnych trestných činov.

Sexuální trestné činy včera a dnes, Jaromír Tauchen, Karel Schelle – vyd. Key Publishing, ISBN 9788074182136, 2014, str. 344 – 352.

Postavenie Európskej únie v boji proti terorizmu = The position of the European Union in the combating against terrorism.

In: Spoločnosť proti terorizmu : [zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie]. – Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. – ISBN 9788073805463. – str. 314-334.

Poškodený, obeť a princíp aktívnej participácie v restoratívnej justícii = The aggrieved, the victim and the principle of active participation in restorative justice.

KURUC, P. (ed.): Obete kriminality a ich práva. 1. vydanie, Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, 285 s., ISBN: 978-80-971911-0-8, str. 187 – 203.

Stabilita trestného zákonodarstva ako jedna zo zásad trestnej politiky = The stability of criminal legislation as one of the priciples [i.e. principles] of criminal policy.

In: Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívny; Košice; UPJŠ v Košiciach; Právnická fakulta; 2015; str. 12 a nasl.

Trestná zodpovednosť v súvislosti s trestným činom opilstva.

In: Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. – Žilina : Eurokódex, 2014. – ISBN 9788081550348. – str. 129-138 [CD-ROM].

Výpoveď získaná výsluchom anonymného svedka v súvislosti so zásadou kontradiktórnosti konania a zabezpečením práva na spravodlivý proces.

MALÍKOVÁ, E. V., ŠKOHEL, D. In: Akademické akcenty, 2013. Zborník príspevkov z odborného seminára. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2013. ISBN 978 – 80 – 8054 – 647 – 2 EAN 9788080546472

Vzťah prípravného konania a hlavného pojednávania a uplatňovanie zásady kontradiktórnosti.

In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. – Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. – ISBN 9788080546373. str. 281-287.

Zásada kontradiktórnosti z internacionálneho hľadiska a súdnej judikatúry = The principle of contradiction in terms of international law and judicial decisions.

In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. – ISBN 9788089453146. – str. 261-268 [CD-ROM]. Aktívna účasť.

Osobnosť páchateľa majetkovej a hospodárskej kriminality

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Masarykova univerzita, 2016. str. 334 – 344.

Reálie o páchaní trestnej činnosti na deťoch prostredníctvom internetu.

Konferencia Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi, APZ, 2016. str. 280 – 287.

Výsluch svedka na hlavnom pojednávaní vs. kontradiktórnosť konania.

Paneurópske právnické fórum 2016. I. ročník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. str. 161 – 166.

Kontradiktórnosť v súvislosti s výsluchom svedka v prípravnom konaní.

PEVŠ, „Prípravné konanie – možnosti a perspektívy“, 2016. str. 291 – 297.

Spoluautorstvo – Komerční bezpečnost, J. Kameník, F. Brabec a kol., Wolters Kluwer ČR, 2019, ISBN 978-80-7598-303-9.

Kapitola, ktorá sa venuje legislatívnej úprave súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike a vo Fínskej republiky.

Potrebujete advokáta?

Nečakajte! Kontaktujte ma ešte dnes a získajte spoľahlivé právne služby prispôsobené vašim potrebám.
Osobný prístup a dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality, ktorú potrebujete.